Hỗ trợ bán hàng

Có Tek Expert làm một đối tác hỗ trợ việc kinh doanh, đội ngũ bán hàng của bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu khách hàng. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và tầm nhìn của một đối tác toàn cầu. Qua đó, sẽ giúp cho đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả hơn trong công việc bán hàng.

Nhóm bán hàng và các chuyên gia phát triển kinh doanh của chúng tôi có thể hỗ trợ các chương trình phát triển kinh doanh của bạn, quản lý và giám sát kênh cung cấp bán hàng của bạn.

Đội ngũ của chúng tôi, mặc dù là một đội ngũ có tính toàn cầu, nhưng chúng tôi cũng có khả năng thực hiện các công việc ở quy mô nhỏ. Những kiến thức của họ củng cố quá trình bán hàng và mang lại những bước thành công mới.

Tìm hiểu cách chúng tôi hỗ trợ công việc kinh doanh của bạn >>

Yêu cầu thêm thông tin

Sub-Service - Expertise - Request Further Information
Sending